Thứ sáu, 28/6/2013

                                                   Một số hình ảnh lớp Thể dục Thẩm mỹ

Một số hình ảnh lớp múa bụng (Belly Dance)