Thứ hai, 26/2/2018

  

                      LỊCH HỌC CÁC LỚP NĂNG KHIẾU

 

Stt

BỘ MÔN

HỌC PHÍ

THỜI GIAN

GIÁO VIÊN

1

Luyện chữ    viết đẹp

400.000đ/ tháng

Thứ 2.4
19:30 – 21:00

Thanh Thủy

2

Thanh nhạc

300.000đ/ tháng

Thứ 2.6
 19:00 – 21:00

Ngọc Khanh

3

Ca cổ

450.000đ/ tháng

Thứ 3.5
 9:00 – 10:30

Hoàng Nô

4

Đàn Piano

180.000đ/ giờ

Học viên tự chọn giờ

Phạm Hoàng

5

Đàn Tranh

Cănbản:400.000đ/tháng

Nâng cao450.000đ/tháng

Thứ 3.5
 17:30 – 18:30

Mỹ Dung

Thứ 2.6

 18:00 – 19:00

6

Đàn Guitar  (cổ nhạc)

500.000đ/ tháng

Thứ 4.7
9:00 – 10:30

Hoàng Nô

7

Đàn Hạ Uy Di

500.000đ/ tháng

Thứ 4.7
9:00 – 10:30

Hoàng Nô

8

Đàn Guitar

- Modern:  300.000đ/ tháng

-     - Classic  : 350.000đ/ tháng

Thứ 2.6
 19:30 – 21:00

Đăng Hòa

Thứ 3.5
 19:00 – 20:30

Xuân Hồng

9

Sáo trúc

350.000đ/ tháng

Thứ 3.5
 19:00 – 20:30

Xuân Hồng

10

Đàn Organ

- Quyển 1:300.000đ/ tháng
- Quyển 2:350.000đ/tháng
- Độc tấu :400.000đ/ tháng

Thứ 3.5
 18:30 – 20:00

Thanh Lan

Thứ 2.6
 19:30 – 21:00

Đăng Hòa

11

Đàn Mandolin

270.000đ/ tháng

Thứ 2.6
 19:30 – 21:00

Đăng Hòa

12

Kèn Harmonica

270.000đ/ tháng

Thứ 2.6

 19:30 – 21:00

Đăng Hòa

13

Thổi tiêu

400.000đ/ tháng

Thứ 3.5
 19:00 – 20:30

Xuân Hồng