Thứ năm, 10/12/2009

            Câu lạc bộ Cán bộ Văn hóa cơ sở: Gồm các cán bộ chuyên trách VHTT của 15 phường, sinh họat định kỳ hàng quý những nội dung chuyên đề về nghiệp vụ VHTT cơ sở; quan hệ phối hợp tác nghiệp giữa TTVH và cơ sở; giao lưu trao đổi kinh nghiệm các nơi. Đã củng cố Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 2009 – 2011, ban hành Quy chế hoạt động và thảo luận phương hướng hoạt động CLB. Đã phối hợp tổ chức các chương trình văn nghệ đường phố; khảo sát hoạt động văn hóa quần chúng quận 5. Thông qua hoạt động CLB, đã tạo mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên và giữa Trung tâm Văn hóa với cơ sở, thúc đẩy tốt cho phong trào văn hóa văn nghệ và công tác thông tin tuyên truyền cổ động trên địa bàn.