Mẫu chuyện
Thứ sáu, 7/10/2016

 Ngày 19-5-1946, các vị trong Ủy Ban đời sống mới đến chúc thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người cảm ơn, mời nước rồi nói:
- Tôi chưa thấy mình già ở cái tuổi năm mươi này. Vả lại chúng ta đang bận nhiều việc,chưa phải lúc cần đến hình thức lễ nghi chúc thọ.

Chủ tịch đề nghị trong Ban đời sống mới cho biết công việc đã làm được. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, một ủy viên trong ban thưa: Thưa cụ, ủy ban vận động đời sống mới đã họp liền mấy buổi, trước hết định rõ 3 nguyên tắc: Dân tộc, dân chủ, khoa học…

Chi tiết

Video về Bác
Thứ hai, 15/5/2017

  
 
 
 
 
 
 
 
Gương điển hình học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh
 

Tranh cổ động >>> Download

Khẩu hiệu và tranh cổ động: